Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2690/2022, Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Metliška črnina in vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Belokranjec, z dne 10.9.2022

PRAVILNIK
o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Metliška črnina in vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Belokranjec
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik ureja pridelavo grozdja in mošta, namenjenega pridelavi v vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Metliška črnina (v nadaljnjem besedilu: vino PTP Metliška črnina), in pridelavo, polnjenje, označevanje in promet vina PTP Metliška črnina, ter pridelavo grozdja in mošta, namenjenega pridelavi v vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Belokranjec (v nadaljnjem besedilu: vino PTP Belokranjec), in pridelavo, polnjenje, označevanje in promet vina PTP Belokranjec za izvajanje:
-  Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
-  Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 2), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1375 z dne 11. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/33 glede spremembe tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju (UL L št. 297 z dne 20. 8. 2021, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/33/EU);
-  Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 z dne 17. oktobra 2018 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, spremembami specifikacij proizvoda, registrom zaščitenih imen, preklicem zaščite in uporabo simbolov ter Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ustreznim sistemom pregledov (UL L