Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3884/2013, Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev, z dne 11.5.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstevZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev
1389/2018
11.5.2018
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše zahteve glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki jih morajo izpolnjevati distributerji za opravljanje prometa s FFS na debelo ali na drobno, podrobnejše naloge prodajalca FFS in svetovalca za FFS, čas prisotnosti svetovalca za FFS v specializirani prodajalni, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS, kriterije za določitev FFS, ki so dovoljena za uporabo nepoklicnim uporabnikom, določbe glede splošnih informacij o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo, ter podrobnejšo vsebino in način vodenja podatkov o prometu s FFS.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi v zakonu, ki ureja FFS.
II. ZAHTEVE GLEDE OSEBJA, PROSTOROV IN OPREME
3. člen
(naloge svetovalca za FFS)
(1)  Svetovalec za FFS opravlja naslednje naloge:
-  svetuje o načinu varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
-  prepoznava simptome bolezni in škodljivcev ter vrste plevela;
-  svetuje ustrezno FFS oziroma drugo metodo za varstvo rastlin v skladu z