Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 975/2023, Uredba o placilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega nacrta skupne kmetijske politike 2023-2027, z dne 25.3.2023

UREDBO
o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027
I. poglavje SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
(vsebina)
(1)  Ta uredba določa intervencije kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - podnebne spremembe, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - naravni viri, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - biotska raznovrstnost in krajina, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte, biotično varstvo rastlin, plačilo za naravne ali druge omejitve in plačila Natura 2000 (v nadaljnjem besedilu: intervencije razvoja podeželja) iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko 2023-2027 (v nadaljnjem besedilu: SN 2023-2027). SN 2023-2027 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave, spletni strani skupne kmetijske politike 2023-2027 (https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027) in pri izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: kmetijska svetovalna služba).
(2)  S to uredbo se za intervencije razvoja podeželja določajo namen podpore, upravičenci, finančne določbe, zahteve za izvajanje, pogoji za dodelitev sredstev in pogoji za izplačilo sredstev za izvajanje:
1.  Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.decembra 2013 .o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12.2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 173 z dne 30. 6.2022, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
2.  Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14.6.2018, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 321 z dne 15.12.2022, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/848/EU);
3.  Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165 z dne 15.julija 2021 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi (UL L št. 253 z dne 16.7.2021, str. 13), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/121 z dne 17.januarja 2023 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi (UL L št. 16 z dne 18.1.2023, str. 24), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2021/1165/EU);
4.  Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2.decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo