Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 984/2023, Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v obmocja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, z dne 25.3.2023

PRAVILNIK
o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) ter način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako, kot to določajo predpis, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), predpis, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca dejanske rabe), in predpisi, ki urejajo izvajanje ukrepov kmetijske politike.
II. RAZVRSTITEV KMG V OMD
3. člen
(razvrstitev KMG v OMD)
(1)  Razvrstitev kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: KMG) v OMD se opravi na podlagi evidence OMD in podatka o največji upravičeni površini GERK, ki so vpisani v RKG in imajo v skladu s predpisom, ki ureja RKG, pripisano državo Republiko Slovenijo.
(2)  KMG se razvrsti v OMD, če je najmanj 50 % največje upravičene površine GERK na KMG v OMD.
(3)  KMG se razvrstijo v naslednja OMD:
1.  gorsko območje (GO);
2.  območje z naravnimi omejitvami izven gorskih območij (NO);
3.  območje s posebnimi omejitvami (PO).
(4)  KMG se razvrsti v:
1.  gorsko območje, če je v gorskem območju najmanj 50 % največje upravičene površine GERK na KMG;
2.  območje z naravnimi omejitvami izven gorskih območij, če je v območju z naravnimi omejitvami izven gorskih območij najmanj 50 % največje upravičene površine GERK na KMG;
3.  območje s posebnimi omejitvami, če je v območju s posebnimi omejitvami najmanj 50 % največje upravičene površine GERK na KMG.
(5)  Prednostni vrstni red razvrščanja KMG v območja iz prejšnjega odstavka v primerih, ko ima KMG 50 % upravičene površine GERK na KMG v dveh območjih, je naslednji: gorsko območje,