Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2391/2015, Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, z dne 3.12.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o dopolnilnih dejavnostih na kmetijiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
3786/2022
3.12.2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1.  lastni izdelek je izdelek, ki je izdelan iz lastne surovine, pridelane na kmetiji ali iz surovine, ki se v skladu z določbami te uredbe lahko dokupi, in predelane na tej kmetiji ali drugem registriranem obratu v skladu z določbami te uredbe in s predpisi, ki urejajo predelavo živil;
2.  izdelek z druge kmetije je lastni izdelek druge kmetije;
3.  tehnološke surovine so surovine, uporabljene v skladu z recepturo, in sicer so to kmetijski pridelki, ki se na lokalnem trgu iz petega odstavka 61. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 35/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), (v nadaljnjem besedilu: lokalni trg) ne pridelujejo, in izdelki, ki se ne predelujejo na kmetijah na lokalnem trgu, zlasti sladkor, riž, začimbe ali sol;
4.  koeficient GVŽ (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) je enota za primerjavo med vrstami in kategorijami rejnih živali, določen s predpisom o evidenci imetnikov rejnih živali in evidenci rejnih živali.
3. člen
(skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti)
(1)  Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:
1.  predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
2.  predelava gozdnih lesnih sortimentov;
3.  prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
4.  vzreja in predelava vodnih organizmov;
5.  turizem na kmetiji;
6.  dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
7.  predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
8.  storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
9.  svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
10.  socialno varstvo.
(2)  Pri vrstah dopolnilnih dejavnosti se v postopku pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti določi šifra dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD), ki je vsebinsko najbližja.
4. člen
(splošno)
(1)  Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti.
(2)  Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti se lahko določi samo en nosilec dopolnilne dejavnosti.
(3)  Na kmetiji lahko dopolnilno dejavnost poleg nosilca dopolnilne dejavnosti izvajajo tudi:
-  nosilec kmetije;
-  člani