Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2931/2014, Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, z dne 23.4.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstevZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev
2931/2022
23.04.2022
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejši način pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) in uporabe FFS na javnih površinah v skladu z 12. in 13. členom Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1.  čas cvetenja je čas od odpiranja prvih cvetov do odpadanja zadnjih cvetnih listov;
2.  čebelam nevarna FFS so FFS, ki so zaradi svojih lastnosti označena na etiketi in v navodilu za uporabo kot čebelam nevarna;
3.  delovna karenca je časovni razmik med tretiranjem in vstopom ljudi ali živali na tretirano območje;
4.  insekticid je FFS, ki se uporablja za zatiranje škodljivih žuželk;
5.  kontaktna FFS so FFS, ki ostanejo na površini rastline in delujejo na škodljive organizme le kontaktno;
6.  sistemična FFS so FFS, ki jih rastlina vsrka in se premeščajo oziroma pretakajo po notranjosti rastline ter delujejo na škodljive organizme preko rastlinskih sokov;
7.  zanašanje je neposredno zanašanje kapljic škropilne ali pršilne brozge izven območja tretiranja s FFS, do katerega pride zaradi nanašanja FFS, naravnih zračnih tokov in turbulentnih tokov, povzročenih z napravami za nanašanje FFS.
3. člen
(etiketa in navodilo za uporabo)
(1)  Pred uporabo FFS mora uporabnik FFS natančno prebrati in upoštevati etiketo ter navodilo za uporabo in pri uporabi FFS dosledno upoštevati vsa predpisana opozorila (npr. opozorila o varnostnih pasovih do voda, varstvu čebel in drugih neciljnih organizmov).
(2)  FFS se sme uporabljati le na rastlinah, v odmerkih oziroma koncentracijah in v časovnih razmikih, kot je določeno na etiketi in v navodilu za uporabo.
4. člen
(ravnanje s FFS)
(1)  Pripravljanje