Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 439/2022, Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022, z dne 20.8.2022

UREDBA
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022
2664/2022
20.8.2022
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) ter navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
1.  Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1629 z dne 25. julija 2018 o spremembi seznama bolezni iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih živalskih boleznih in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 272 z dne 31. 10. 2018, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/429/EU);
2.  Uredbe Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1034/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 o pregledih glede zahtev za identifikacijo in registracijo goveda (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1082/2003/ES);
3.  Uredbe Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 12. 10. 2006, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o rezultatih pregledov, opravljenih v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1505/2006/ES);
4.  Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/963 z dne 10. junija 2021 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 in (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije in registracije enoprstih kopitarjev ter določitvi vzorcev identifikacijskih dokumentov za navedene živali (UL L št. 213 z dne 16. 6. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2021/963/EU);
5.  Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347